شنبه 16 مرداد 1395 ساعت 12:16

ای منِ من! 

هر آنکه را ملاقات می کنی  

در نبردی از زندگانی اش در ستیز است که تو هیچ از آن نمی دانی...

مهربان باش...

همواره ...